Право на отказ

A. Правила за анулиране

Въвеждане

Потребителите имат право на отказ при следните условия, при които потребителят е всяко физическо лице, което сключва юридическа сделка за цели, които предимно не са търговски, нито са самостоятелно заети:

Право на отказ

Имате право да се оттегли в срок от четиринадесет дни, без да посочват причина за този договор.

Периодът на отнемане е четиринадесет дни, считано от деня, в който вие или трето лице, посочено от Вас, което не е превозвачът, притежава или е влязло в сила на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Elnaz Falahati, Platanenstr. 42, 65187 Wiesbaden, Германия, тел.: 061116878709, имейл: info@mrm-body.com) чрез ясно изявление (напр. с писмото, изпратено по пощата или имейл) относно решението ви да се оттеглите от този договор. Можете да използвате приложения примерен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да отговори на срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно правото на отказ преди срока за отказ.

Ефекти на оттегляне

Ако се откаже от договора, ние ще възстанови всички, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали начин на доставка, различна от тази, предлагана от нас, най-евтините Standard има), и изплати веднага последна в срок от четиринадесет дни, считано от датата, на която уведомлението е получено около закриването на този договор с нас. За това погасяване, ние използваме един и същ метод на плащане, който се използва в първоначалната сделка, освен ако изрично не е уговорено друго; във всеки случай ще се начислява такси за този погасяване. Ние може да откаже възстановяване, докато получим върнатите стоки обратно, или докато не докаже, че вие ​​сте се върнали на стоките, което от двете е по-рано.

Трябва да върнете стоките при нас незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която ни информирате за анулирането на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на периода от четиринадесет дни.

Вие поемате непосредствените разходи за връщане на стоките.

Вие само трябва да плати за понижена стойност на стоките, когато загубата на стойност се дължи на необходимост да се увери в естеството, характеристиките и функционирането на стоките на манипулация.

Изключване или преждевременно прекратяване на правото на отказ

Правото на отказ изтича преждевременно в случай на договори за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиена, ако печатът им е премахнат след доставката.

Свързан / финансиран бизнес

Ако финансирате този договор със заем и по-късно го оттеглите, вече не сте обвързани от договора за заем, при условие че и двата договора формират икономическа единица. Това се приема особено, ако ние сме вашият заемодател едновременно или ако той използва нашето сътрудничество по отношение на финансирането. Ако вече сме получили заема, когато отмяната влезе в сила или когато стоките бъдат върнати, вашият кредитор влиза в нашите права и задължения по финансирания договор по отношение на вас по отношение на правните последици от отмяната или връщането. Последното не се прилага, ако предмет на настоящия договор е придобиването на финансови инструменти (напр. Ценни книжа, валута или деривати). Ако искате да избегнете договорно задължение, доколкото е възможно, използвайте правото си на отказ, а също и оттегляне от договора за заем, ако имате и право на отказ.

Б. Формуляр за оттегляне

Wenn Sie den Vertrag widerufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

Елназ Фалахати
Platanenstr. 42
65187 Висбаден
Германия

Имейл: info@mrm-body.com

Аз / ние (*) отменяме договора, сключен от мен / нас (*) за покупка на следните стоки (*) / предоставянето на следната услуга (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Поръчано на (*) ____________ / получено на (*) __________________

________________________________________________________
Име на потребителя (ите)

________________________________________________________
Адрес на потребителя (ите)

________________________________________________________
Подпис на потребителя / ите (само при уведомление на хартия)

_________________________
дата

(*) Ненужното се зачерква